Menu Zamknij
Paweł Brusiło EIASM

Uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium Doktoranckim EIASM – International Business: Theories, Methods and Topics.

Seminarium miało na celu przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów prowadzenia badań w biznesie międzynarodowym, w tym szczególnie teorii, metod, tematów i obszarów badań w tej dziedzinie. Ostatecznym celem było rozwinięcie umiejętności identyfikowania luk badawczych na poczet przyszłych badań. Kurs był podzielony na dwie części. Pierwsza część skupiała się na różnych perspektywach i aspektach teoretycznych. W drugiej części omówione zostały najnowocześniejsze badania dotyczące konkretnych tematów i obszarów w biznesie międzynarodowym. Udział w seminarium pozwolił uzyskać 5 punktów ECTS. Seminarium było współorganizowane przez EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management, a także Copenhagen Business School.

10 Konferencja Azja Pacyfik

Prezentacja na 10. Konferencji Azja-Pacyfik – Centrum Badań Azji i Pacyfiku UEW

Jako członek uczelnianego Centrum Badań Azji i Pacyfiku, miałem wspaniałą szansę na prezentację wyników swoich najnowszych badań. Po wielu miesiącach wydarzeń naukowych realizowanych w formie wirtualnej, czułem się niezmiernie podekscytowany możliwością uczestniczenia w konferencji hybrydowej, w trakcie której część wystąpień (w tym moje) zostało zrealizowane w uczelnianym studio nagraniowym w budynku InQube.

JEPA21 Brusiło 2021 presentation

Wystąpienie na 20. Międzynarodowej Konferencji Japońskiego Stowarzyszenia Polityki Ekonomicznej (JEPA), Uniwersytet Tokijski.

W naszym wystąpieniu przedstawiliśmy przegląd założeń nowej ekonomii strukturalnej (NSE) w kontekście rozwoju chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych w latach 2000-2019. Ponadto zbadaliśmy i zilustrowaliśmy wpływ środków polityki przemysłowej i realizowanych interwencji państwa na rozwój badanego wschodzącego przemysłu z perspektywy ujawnionej przewagi komparatywnej z uwzględnieniem teoretycznych założeń NSE. Metody zastosowane w naszych badaniach, poza przeglądem literatury i desk researchem, polegały na wyliczeniu wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA) oraz analizie wielkości eksportu w badanym okresie na podstawie danych pochodzących z bazy danych ONZ COMTRADE.

Pawel Brusilo INE PAN

Prezentacja na 20. Jubileuszowej Konferencji INE PAN

Inicjatywa Pasa i Drogi (BRI) jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych na świecie i szansą dla chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych na wzrost skali i ekspansję na nowe rynki. Od 2000 do 2019 roku branża ta stała się światowym liderem pod względem wydajności, eksportu, zatrudnienia i wdrażania innowacyjnych technologii. Zaprezentowane badanie miało na celu ocenę rozwoju chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych w latach 2000-2019 oraz identyfikację nowoczesnych wzorców handlowych i możliwości dla tej branży wraz z Inicjatywą Pasa i Szlaku, zwłaszcza w kontekście wewnątrzgałęziowych relacji handlowych.

Skip to content