Menu Zamknij

Transition towards energy generation from renewable sources in the People’s Republic of China
Brusiło Paweł, 2019, artykuł w Ekonomii XXI w., vol. 2 nr 22, s.85-97. DOI: 10.15611/e21.2019.2.06.

Pierwszy artykuł naukowy mojego autorstwa prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy chińskiej transformacji energetycznej.  Badany proces rozpoczął się, ponieważ odnawialne źródła energii (RE) stały się bardziej opłacalną i skuteczną alternatywą dla paliw kopalnych, których koszty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne okazały się niewspółmierne do uzyskiwanych korzyści. Rosnące znaczenie OZE w chińskim sektorze wytwarzania energii elektrycznej ma swoje odzwierciedlenie w miksie energetycznym – w 2019 roku ponad 26% energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Prezentowany artykuł zawiera przegląd najważniejszych zmian w procesie transformacji energetycznej w latach 2000-2019. W artykule podjęto również próbę znalezienia głównych przyczyn rosnącej podaży energii ze źródeł odnawialnych. Wykorzystane w badaniu dane dotyczące wytwarzania energii elektrycznej prezentują zmiany w miksie energetycznym, a pokazanie przykładów wybranych projektów infrastrukturalnych (np. zapora Trzech Przełomów w prowincji Hubei) pozwala na szerokie spojrzenie na trwający proces dywersyfikacji źródeł energii w Chinach.

From Cybersecurity to Economic Security. The EU and Polish Perspective. 
Bogusława Drelich-Skulska, Paweł Brusiło, 2021, rozdział w monografii: Bogusława Drelich-Skulska , Mami Okawara (red.) Current Trends in the Global Economy. From the Perspective of Japanese and Polish Economists. Wrocław,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Trzeci rozdział naszej polsko-japońskiej monografii przedstawia globalne trendy związane ze zmianami i wyzwaniami w obszarze cyberbezpieczeństwa. Po pierwsze, autorzy opisali ewolucję koncepcji cyberbezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego na przestrzeni ostatnich dekad. Z przeprowadzonej analizy wynika, że bezpieczeństwo cyberprzestrzeni stanowi obecnie istotny czynnik warunkujący bezpieczeństwo ekonomiczne, gdyż informacje i technologie komunikacyjne nieodwracalnie zmieniają podstawowe obszary działalności człowieka, w tym działalność przedsiębiorczą i instytucjonalną. Ponadto, rola cyberbezpieczeństwa była badana zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Autorzy przeprowadzili dwa studia przypadków z Unii Europejskiej i Polski porównując systemy cyberbezpieczeństwa i podejścia strategiczne. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie zbioru spostrzeżeń na temat różnych zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem i przedstawianie zaleceń w obszar współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami. 

Evaluation of China’s policy for wind power development from the new structural economics perspective. 
Paweł Brusiło, 2021, artykuł w duńskim czasopiśmie International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, vol. 32, 19-36.

Chińska transformacja energetyczna, jako przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii, wiąże się z dynamicznym wzrostem znaczenia energetyki wiatrowej w krajowym miksie energetycznym. Rozwój energetyki wiatrowej w tym kraju splata się z realizowanymi politykami, które przełożyły się na znaczący wzrost produkcji energii z tego źródła oraz wzrost wolumenów obrotu produktami energetyki wiatrowej. Prezentowany artykuł stanowi przegląd i analizę polityki Chin, która wpłynęła na rozwój energetyki wiatrowej w latach 2000-2019. Celem autora jest ocena efektywności realizowanych polityk i strategii z perspektywy założeń nowej ekonomii strukturalnej oraz ujawnionej przewagi komparatywnej chińskich produktów energetyki wiatrowej. Oprócz przeglądu literatury naukowej i dokumentów politycznych, a także analizy odpowiednich wskaźników handlowych i energetycznych, metodą zastosowaną w tych badaniach jest wyliczenie wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (Revealed Comparative Advantage – RCA index). Wyniki dostarczają dowodów na to, że pomimo znacznego rozwoju chińskiej energetyki wiatrowej w skali krajowej, kraj ten nadal nie wykazał przewagi komparatywnej w skali globalnej. Jednak wyniki sugerują również, że chińska energetyka wiatrowa jest na dobrej drodze, aby wkrótce osiągnąć specjalizację eksportową. Co więcej, chińska polityka rozwoju energetyki wiatrowej wpisuje się w założenia nowej ekonomii strukturalnej. Przedstawiony wgląd w badany przemysł przeciera szlaki dla innych krajów, które rozważają podążanie chińską ścieżką rozwoju poprzez kształtowanie wzrostu najnowocześniejszych gałęzi przemysłu i procesu transformacji energetycznej poprzez różne interwencje państwa.

The Chinese photovoltaic cells industry and the Belt and Road Initiative: The intra-industry perspective.
Paweł Brusiło, 2021, rozdział w monografii pod redakcją Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. pt. Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych na świecie i szansą dla chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych na wzrost skali i ekspansję na nowe rynki. Od 2000 do 2019 roku branża ta stała się światowym liderem pod względem wydajności, eksportu, zatrudnienia i wdrażania innowacyjnych technologii. Opublikowane badanie ma na celu ocenę rozwoju chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych w latach 2000-2019 oraz identyfikację nowoczesnych wzorców handlowych i możliwości dla tej branży wraz z Inicjatywą Pasa i Szlaku, zwłaszcza w kontekście wewnątrzbranżowych relacji handlowych. Metody zastosowane w opublikowanych badaniach obejmują analizę wskaźnika handlowego Grubela-Lloyda oraz wielkości eksportu netto, co pozwoliło na ocenę i rozpoznanie potencjalnych partnerów handlowych dla tej zaawansowanej technologicznie branży. Badania wykazały, że chiński przemysł ogniw fotowoltaicznych przeszedł istotne zmiany w związku ze znaczącym interwencjonizmem państwowym i realizacją założeń polityki transformacji energetycznej. Rozwój tej branży przełożył się na wzrost produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej z niespełna 1 mln MWh w 2000 roku do ponad 224 mln MWh w 2019 roku. Ponadto Malezja, Tajlandia i Republika Korei odpowiadały za 92,70% całkowitego importu ogniw fotowoltaicznych w 2019 roku wśród krajów BRI. Najwyższa wartość eksportu tej kategorii produktów związana była głównie z relacjami handlowymi z następującymi krajami BRI: Republiką Korei, Ukrainą, Pakistanem, Portugalią, Chile i RPA. Ponadto, na podstawie danych eksportowych z 2019 r., największy potencjał w handlu wewnątrzgałęziowym dla chińskiej fotowoltaiki reprezentowały Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Republika Korei, Malezja, Czechy i Singapur. Chińskie władze powinny przyspieszyć wzmacnianie infrastruktury transportowej i logistycznej (głównie szlaków morskich przez Morze Południowochińskie i Jawajskie oraz infrastruktury śródlądowej). Poza tym analiza indeksu handlowego Grubela-Lloyda wskazuje na potencjał dwustronnej wymiany handlowej z niektórymi krajami UE, dlatego należy zacieśnić i pogłębić współpracę gospodarczo-handlową w eksporcie i imporcie ogniw fotowoltaicznych między Chinami a UE. Opublikowany rozdział, opracowany przez aplikację indeksu handlowego Grubela-Lloyda, przyczynia się do lepszego zrozumienia potencjalnego dwustronnego handlu między Chinami a innymi krajami Inicjatywy Pasa i Szlaku w kontekście szybko rozwijającego się chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych. Zapraszam do lektury!

Photovoltaic cells industry in China. Industrial policy and revealed comparative advantage in the XXI century. 
Bogusława Drelich-Skulska, Paweł Brusiło, 2021, rozdział w monografii pod redakcją Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. pt. Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Niniejsze badanie miało na celu ocenę wpływu środków polityki przemysłowej i interwencji państwa na rozwój chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych i ujawnienie przewagi komparatywnej w latach 2000–2019. Kontekst teoretyczny prezentowanych badań opiera się na doktrynie nowej ekonomii strukturalnej (NES). W ramach przeglądu literatury przeanalizowaliśmy założenia NES i zbadaliśmy chińską politykę rozwoju przemysłu ogniw fotowoltaicznych w badanym okresie. Ponadto metody zastosowane w badaniu obejmują analizę wskaźników związanych z rozwojem chińskiego sektora energetyki słonecznej, obliczenie wskaźnika Ujawnionej Przewagi Komparatywnej B. Balassy (RCA) oraz analizę wielkości eksportu na podstawie danych z ONZ COMTRADE. Wyniki badań pokazują, że środki polityki przemysłowej i interwencje państwa ukierunkowane na rozwój chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych są zgodne z teoretycznymi założeniami nowej ekonomii strukturalnej. Polityka przemysłowa i strategie wdrażane przez władze chińskie znacząco ewoluowały w badanym okresie, ukazując szeroki wachlarz instrumentów i środków, które przełożyły się na dynamiczny rozwój tej wiodącej branży. Wielowymiarowe podejście władz do fotowoltaiki oraz stymulujące siły rynkowe zaowocowały rosnącą rolą energii słonecznej w chińskim miksie energetycznym. Na przykład, produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej wzrosła z zaledwie 22 GWh w 2000 r. do 223 800 GWh w 2019 r., co stanowi 3,05% udziału w krajowym miksie energetycznym. Ponadto branża ta wykazała znaczną przewagę komparatywną w badanym okresie. 

Wskaźnik RCA badanego przemysłu wzrósł z 0,61977548 do 3,04388398 w latach 2000–2019, co spowodowało wysoką specjalizację eksportową w ogniwach fotowoltaicznych w skali globalnej. Ponadto do 2019 r. chiński przemysł ogniw fotowoltaicznych był światowym liderem pod względem wydajności, produkcji, eksportu i wdrażania innowacyjnych technologii. Porównując postulaty nowej ekonomii strukturalnej z chińską polityką przemysłową wobec fotowoltaiki, badania ujawniają istotną rolę interwencji państwa w kształtowaniu kapitałochłonnego rozwoju zaawansowanych technologicznie branż związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wyniki badań stanowią punkt wyjścia do dyskusji i dalszych badań, które powinny uwzględniać zmiany strukturalne w badanym przemyśle oraz wpływ chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych na globalne łańcuchy wartości i globalne łańcuchy dostaw. Ponadto przyszłe badanie powinno porównać politykę przemysłową wobec analizowanego przemysłu w Japonii i innych krajach Azji i Pacyfiku. Według naszej wiedzy, chiński przemysł ogniw fotowoltaicznych nigdy wcześniej nie był badany w kontekście ujawnionej przewagi komparatywnej z teoretycznymi podstawami opartymi na nowej ekonomii strukturalnej. Wyniki naszych badań ilustrują chińską ścieżkę kształtowania rozwoju najnowocześniejszych gałęzi krajowego przemysłu związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym szczególnie z energią słoneczną. 

Transformacja wodorowa Unii Europejskiej i Polski.
Bogusława Drelich-Skulska, Paweł Brusiło, 2022, artykuł w Przeglądzie think-tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Dążenie do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki wodorowej stanowi wyzwanie, a zarazem szansę dla wielu państw na dekarbonizację energetyki, transportu i przemysłu w kolejnych dekadach XXI wieku. Podjęcie takich działań jest niezbędne do tego, by osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie i w Polsce do roku 2050. Chociaż rewolucja wodorowa może wydawać się odległa, zarówno poszczególne państwa Unii Europejskiej, jak i sama Wspólnota podejmują intensywne działania zmierzające do zwiększania wykorzystania wodoru w różnych sektorach gospodarki. Warto zatem postawić pytanie: jaką rolę może odegrać wodór w polskiej transformacji energetycznej w dobie pogłębiającej się katastrofy klimatycznej?

Skip to content