Menu Zamknij

Zielona polityka przemysłowa na rzecz powstania i rozwoju rynku pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w amerykańskim stanie Kalifornia z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju
Paweł Brusiło, 2024, Rozprawa doktorska w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Data obrony: 25 kwietnia 2024 roku  

Rozprawa doktorska poświęcona jest ocenie wpływu zielonej polityki przemysłowej na powstanie i rozwój rynku pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV) w Kalifornii, z perspektywy założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju. Rozprawa doktorska stanowi syntezę rozważań na temat związku między ekonomią neoklasyczną, ekonomią środowiskową, a koncepcjami zrównoważonego rozwoju, podkreślając znaczenie dostosowania zielonej polityki przemysłowej do realizacji jej normatywnych postulatów. Przyjmując amerykański stan Kalifornia, jako studium przypadku, autor bada, jak wybrane instrumenty zielonej polityki przemysłowej wpłynęły na powstanie i rozwój rynku FCEV od 1990 do 2022 roku, wykorzystując do tego celu ilościowe i jakościowe metody badawcze, w tym analizę i konstrukcję logiczną, przegląd literatury oraz indywidualne wywiady strukturyzowane. Praca wykazuje, że zielona polityka przemysłowa, poprzez swoje instrumenty, miała istotny wpływ na rozwój rynku FCEV w badanym stanie, co ma znaczenie zarówno dla teoretycznych założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju, jak i dla praktycznych implikacji w obszarze zielonej polityki przemysłowej. Rozprawa ta dostarcza krytycznych spostrzeżeń i sugestii, mogących służyć jako podstawa dla przyszłych decyzji politycznych, nie tylko w Kalifornii, ale także w innych stanach i państwach dążących do zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu. Rozprawa podkreśla znaczenie gospodarki wodorowej i wskazuje na pojazdy typu FCEV jako przyszłościowy kierunek rozwoju transportu, oferując przy tym modelowe założenia stosowania zielonej polityki przemysłowej.

The EU Green Industrial Policy for Hydrogen Economy Development
Paweł Brusiło, 2023, artykuł w czasopiśmie naukowym Ekonomia XXI Wieku, nr 26, s. 17-26

W artykule omówiono znaczenie zielonej polityki przemysłowej w rozwoju gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej. Przedstawiono, w jaki sposób wodór, jako wszechstronny nośnik energii, może stanowić odpowiedź na potrzebę dekarbonizacji sektorów, w których redukcja emisji jest kwestią problematyczną i jednocześnie priorytetową. Przedstawiono ewolucję gospodarki wodorowej, od jej początkowej koncepcji związanej z energią jądrową do jej obecnego powiązania z odnawialnymi źródłami energii, podkreślając jej potencjał w redukcji emisji dwutlenku węgla i wpływ na zmiany w strukturze zużycia energii w UE. Struktura artykułu obejmuje omówienie planowania strategicznego w polityce ekonomicznej, a kolejno przedstawienie koncepcji zielonej polityki przemysłowej, jej podstaw teoretycznych i przykładów zastosowania w Unii Europejskiej. Następnie skoncentrowano się na unijnej strategii wodorowej, w tym na jej celach i kluczowych działaniach na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Omówiono rolę wodoru w unijnej zielonej polityce przemysłowej, w szczególności w sektorach energii, transportu i przemysłu ciężkiego, a także przedstawiono wysiłki na rzecz zwiększenia produkcji i wykorzystania wodoru odnawialnego. W podsumowaniu podkreślono wieloaspektowe funkcje zielonej polityki przemysłowej w eliminowaniu niedoskonałości rynku, wspieraniu nowych i modyfikowaniu dotychczasowych kierunków rozwoju gospodarczego. Badanie, ograniczone do okresu 2019-2023, zapewnia wgląd w integrację zagadnień środowiskowych z polityką przemysłową, sugerując, że strategia i polityka UE mogą służyć jako modelowe podejście w tym obszarze rozważań.

Transformacja wodorowa Unii Europejskiej i Polski
Bogusława Drelich-Skulska, Paweł Brusiło, 2022, artykuł w Przeglądzie think-tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dążenie do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki wodorowej stanowi wyzwanie, a zarazem szansę dla wielu państw na dekarbonizację energetyki, transportu i przemysłu w kolejnych dekadach XXI wieku. Podjęcie takich działań jest niezbędne do tego, by osiągnąć neutralność klimatyczną w Europie i w Polsce do roku 2050. Chociaż rewolucja wodorowa może wydawać się odległa, zarówno poszczególne państwa Unii Europejskiej, jak i sama Wspólnota podejmują intensywne działania zmierzające do zwiększania wykorzystania wodoru w różnych sektorach gospodarki. Warto zatem postawić pytanie: jaką rolę może odegrać wodór w polskiej transformacji energetycznej w dobie pogłębiającej się katastrofy klimatycznej?

Photovoltaic cells industry in China. Industrial policy and revealed comparative advantage in the XXI century
Bogusława Drelich-Skulska, Paweł Brusiło, 2021, rozdział w monografii pod redakcją Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. pt. Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Niniejsze badanie miało na celu ocenę wpływu środków polityki przemysłowej i interwencji państwa na rozwój chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych i ujawnienie przewagi komparatywnej w latach 2000–2019. Kontekst teoretyczny prezentowanych badań opiera się na doktrynie nowej ekonomii strukturalnej (NES). W ramach przeglądu literatury przeanalizowaliśmy założenia NES i zbadaliśmy chińską politykę rozwoju przemysłu ogniw fotowoltaicznych w badanym okresie. Ponadto metody zastosowane w badaniu obejmują analizę wskaźników związanych z rozwojem chińskiego sektora energetyki słonecznej, obliczenie wskaźnika Ujawnionej Przewagi Komparatywnej B. Balassy (RCA) oraz analizę wielkości eksportu na podstawie danych z ONZ COMTRADE. Wyniki badań pokazują, że środki polityki przemysłowej i interwencje państwa ukierunkowane na rozwój chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych są zgodne z teoretycznymi założeniami nowej ekonomii strukturalnej. Polityka przemysłowa i strategie wdrażane przez władze chińskie znacząco ewoluowały w badanym okresie, ukazując szeroki wachlarz instrumentów i środków, które przełożyły się na dynamiczny rozwój tej wiodącej branży. Wielowymiarowe podejście władz do fotowoltaiki oraz stymulujące siły rynkowe zaowocowały rosnącą rolą energii słonecznej w chińskim miksie energetycznym. Na przykład, produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej wzrosła z zaledwie 22 GWh w 2000 r. do 223 800 GWh w 2019 r., co stanowi 3,05% udziału w krajowym miksie energetycznym. Ponadto branża ta wykazała znaczną przewagę komparatywną w badanym okresie. 

Wskaźnik RCA badanego przemysłu wzrósł z 0,61977548 do 3,04388398 w latach 2000–2019, co spowodowało wysoką specjalizację eksportową w ogniwach fotowoltaicznych w skali globalnej. Ponadto do 2019 r. chiński przemysł ogniw fotowoltaicznych był światowym liderem pod względem wydajności, produkcji, eksportu i wdrażania innowacyjnych technologii. Porównując postulaty nowej ekonomii strukturalnej z chińską polityką przemysłową wobec fotowoltaiki, badania ujawniają istotną rolę interwencji państwa w kształtowaniu kapitałochłonnego rozwoju zaawansowanych technologicznie branż związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wyniki badań stanowią punkt wyjścia do dyskusji i dalszych badań, które powinny uwzględniać zmiany strukturalne w badanym przemyśle oraz wpływ chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych na globalne łańcuchy wartości i globalne łańcuchy dostaw. Ponadto przyszłe badanie powinno porównać politykę przemysłową wobec analizowanego przemysłu w Japonii i innych krajach Azji i Pacyfiku. Według naszej wiedzy, chiński przemysł ogniw fotowoltaicznych nigdy wcześniej nie był badany w kontekście ujawnionej przewagi komparatywnej z teoretycznymi podstawami opartymi na nowej ekonomii strukturalnej. Wyniki naszych badań ilustrują chińską ścieżkę kształtowania rozwoju najnowocześniejszych gałęzi krajowego przemysłu związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym szczególnie z energią słoneczną. 

Evaluation of China’s policy for wind power development from the new structural economics perspective 
Paweł Brusiło, 2021, artykuł w duńskim czasopiśmie International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, vol. 32, 19-36

Chińska transformacja energetyczna, jako przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii, wiąże się z dynamicznym wzrostem znaczenia energetyki wiatrowej w krajowym miksie energetycznym. Rozwój energetyki wiatrowej w tym kraju splata się z realizowanymi politykami, które przełożyły się na znaczący wzrost produkcji energii z tego źródła oraz wzrost wolumenów obrotu produktami energetyki wiatrowej. Prezentowany artykuł stanowi przegląd i analizę polityki Chin, która wpłynęła na rozwój energetyki wiatrowej w latach 2000-2019. Celem autora jest ocena efektywności realizowanych polityk i strategii z perspektywy założeń nowej ekonomii strukturalnej oraz ujawnionej przewagi komparatywnej chińskich produktów energetyki wiatrowej. Oprócz przeglądu literatury naukowej i dokumentów politycznych, a także analizy odpowiednich wskaźników handlowych i energetycznych, metodą zastosowaną w tych badaniach jest wyliczenie wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (Revealed Comparative Advantage – RCA index). Wyniki dostarczają dowodów na to, że pomimo znacznego rozwoju chińskiej energetyki wiatrowej w skali krajowej, kraj ten nadal nie wykazał przewagi komparatywnej w skali globalnej. Jednak wyniki sugerują również, że chińska energetyka wiatrowa jest na dobrej drodze, aby wkrótce osiągnąć specjalizację eksportową. Co więcej, chińska polityka rozwoju energetyki wiatrowej wpisuje się w założenia nowej ekonomii strukturalnej. Przedstawiony wgląd w badany przemysł przeciera szlaki dla innych krajów, które rozważają podążanie chińską ścieżką rozwoju poprzez kształtowanie wzrostu najnowocześniejszych gałęzi przemysłu i procesu transformacji energetycznej poprzez różne interwencje państwa.

The Chinese photovoltaic cells industry and the Belt and Road Initiative: The intra-industry perspective
Paweł Brusiło, 2021, rozdział w monografii pod redakcją Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. pt. Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych na świecie i szansą dla chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych na wzrost skali i ekspansję na nowe rynki. Od 2000 do 2019 roku branża ta stała się światowym liderem pod względem wydajności, eksportu, zatrudnienia i wdrażania innowacyjnych technologii. Opublikowane badanie ma na celu ocenę rozwoju chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych w latach 2000-2019 oraz identyfikację nowoczesnych wzorców handlowych i możliwości dla tej branży wraz z Inicjatywą Pasa i Szlaku, zwłaszcza w kontekście wewnątrzbranżowych relacji handlowych. Metody zastosowane w opublikowanych badaniach obejmują analizę wskaźnika handlowego Grubela-Lloyda oraz wielkości eksportu netto, co pozwoliło na ocenę i rozpoznanie potencjalnych partnerów handlowych dla tej zaawansowanej technologicznie branży. Badania wykazały, że chiński przemysł ogniw fotowoltaicznych przeszedł istotne zmiany w związku ze znaczącym interwencjonizmem państwowym i realizacją założeń polityki transformacji energetycznej. Rozwój tej branży przełożył się na wzrost produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej z niespełna 1 mln MWh w 2000 roku do ponad 224 mln MWh w 2019 roku. Ponadto Malezja, Tajlandia i Republika Korei odpowiadały za 92,70% całkowitego importu ogniw fotowoltaicznych w 2019 roku wśród krajów BRI. Najwyższa wartość eksportu tej kategorii produktów związana była głównie z relacjami handlowymi z następującymi krajami BRI: Republiką Korei, Ukrainą, Pakistanem, Portugalią, Chile i RPA. Ponadto, na podstawie danych eksportowych z 2019 r., największy potencjał w handlu wewnątrzgałęziowym dla chińskiej fotowoltaiki reprezentowały Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Republika Korei, Malezja, Czechy i Singapur. Chińskie władze powinny przyspieszyć wzmacnianie infrastruktury transportowej i logistycznej (głównie szlaków morskich przez Morze Południowochińskie i Jawajskie oraz infrastruktury śródlądowej). Poza tym analiza indeksu handlowego Grubela-Lloyda wskazuje na potencjał dwustronnej wymiany handlowej z niektórymi krajami UE, dlatego należy zacieśnić i pogłębić współpracę gospodarczo-handlową w eksporcie i imporcie ogniw fotowoltaicznych między Chinami a UE. Opublikowany rozdział, opracowany przez aplikację indeksu handlowego Grubela-Lloyda, przyczynia się do lepszego zrozumienia potencjalnego dwustronnego handlu między Chinami a innymi krajami Inicjatywy Pasa i Szlaku w kontekście szybko rozwijającego się chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych. Zapraszam do lektury!

From cybersecurity to economic security. The EU and Polish perspective
Bogusława Drelich-Skulska, Paweł Brusiło, 2021, rozdział w monografii: Bogusława Drelich-Skulska , Mami Okawara (red.) Current Trends in the Global Economy. From the Perspective of Japanese and Polish Economists. Wrocław,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Trzeci rozdział naszej polsko-japońskiej monografii przedstawia globalne trendy związane ze zmianami i wyzwaniami w obszarze cyberbezpieczeństwa. Po pierwsze, autorzy opisali ewolucję koncepcji cyberbezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego na przestrzeni ostatnich dekad. Z przeprowadzonej analizy wynika, że bezpieczeństwo cyberprzestrzeni stanowi obecnie istotny czynnik warunkujący bezpieczeństwo ekonomiczne, gdyż informacje i technologie komunikacyjne nieodwracalnie zmieniają podstawowe obszary działalności człowieka, w tym działalność przedsiębiorczą i instytucjonalną. Ponadto, rola cyberbezpieczeństwa była badana zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Autorzy przeprowadzili dwa studia przypadków z Unii Europejskiej i Polski porównując systemy cyberbezpieczeństwa i podejścia strategiczne. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie zbioru spostrzeżeń na temat różnych zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem i przedstawianie zaleceń w obszar współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami. 

Transition towards energy generation from renewable sources in the People’s Republic of China
Brusiło Paweł, 2019, artykuł w Ekonomii XXI w., vol. 2 nr 22, s. 85-97

Pierwszy artykuł naukowy mojego autorstwa prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy chińskiej transformacji energetycznej.  Badany proces rozpoczął się, ponieważ odnawialne źródła energii (RE) stały się bardziej opłacalną i skuteczną alternatywą dla paliw kopalnych, których koszty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne okazały się niewspółmierne do uzyskiwanych korzyści. Rosnące znaczenie OZE w chińskim sektorze wytwarzania energii elektrycznej ma swoje odzwierciedlenie w miksie energetycznym – w 2019 roku ponad 26% energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Prezentowany artykuł zawiera przegląd najważniejszych zmian w procesie transformacji energetycznej w latach 2000-2019. W artykule podjęto również próbę znalezienia głównych przyczyn rosnącej podaży energii ze źródeł odnawialnych. Wykorzystane w badaniu dane dotyczące wytwarzania energii elektrycznej prezentują zmiany w miksie energetycznym, a pokazanie przykładów wybranych projektów infrastrukturalnych (np. zapora Trzech Przełomów w prowincji Hubei) pozwala na szerokie spojrzenie na trwający proces dywersyfikacji źródeł energii w Chinach.

Skip to content